Trường Sky-Line International

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ (REGISTRATION FOR CARE SERVICE)

Sau khi tham khảo chương trình chính khóa tại SKY-LINE và các dịch vụ giáo dục đi kèm trong chương trình, tôi xin chọn dịch vụ mà SKY-LINE đang có :
After the reference of the curriculum and care services, I would like to select services following :

Đăng ký tên người đưa đón học sinh(kèm theo ảnh)
Other name to be registed for picking up child(photo included).

Dành cho học sinh Mầm non/ For Kindergarten