thông báo mới | triển khai kế hoạch phân loại rác thải bảo vệ môi trường

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÂN LOẠI RÁC THẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Bắt đầu từ năm học 2019 - 2020, Sky-Line triển khai kế hoạch phân loại rác thải theo chủ trương phân loại chất thải rắn sinh hoạt của UBND thành phố Đà Nẵng.

Để mỗi Sky-Liner không chỉ góp phần nhỏ trong việc xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, xanh - sạch - đẹp mà còn trở thành tuyên truyền viên cho các phong trào xây dựng cuộc sống văn minh, lành mạnh tại địa phương.

Không chỉ bỏ rác vào thùng, các Sky-Liner nhớ là còn phải bỏ vào đúng thùng nữa nhé!